TV
Eng

Phòng Tổ chức cán bộ và Công tác HSSV

z5434858221119 188190d8137de326c7c9dd327f31bf4c
I. Thông tin chung:
1. Tên đơn vị: Phòng Tổ chức cán bộ và Công tác học sinh, sinh viên.
2. Địa chỉ: Trụ sở chính, số 14 Ngụy Như Kon Tum, Phường Ngô Mây, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
3. Điện thoại: 0260.3911.963
4. Email: 
tochuccanbo@cdkontum.edu.vn
II. Vị trí, chức năng 
1. Phòng Tổ chức cán bộ và Công tác học sinh – sinh viên (sau đây gọi tắt là Phòng) là đơn vị chức năng thuộc Trường. Thực hiện theo quy định của Luật  Giáo dục, Luật Giáo dục nghề nghiệp, Điều lệ trường cao đẳng.
2. Phòng chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác tổ chức, cán bộ; chính trị, tư tưởng và công tác học sinh, sinh viên.
III. Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Công tác tổ chức cán bộ

- Xây dựng cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Trường; điều động, bổ nhiệm, bố trí viên chức hợp lý nhằm sử dụng có hiệu quả đội ngũ viên chức quản lý, nhà giáo, nhân viên theo thẩm quyền của Hiệu trưởng.
 - Xây dựng quy định về số lượng, cơ cấu lao động, vị trí việc làm, tuyển dụng, quản lý, sử dụng, phát triển đội ngũ nhà giáo, viên chức quản lý, viên chức và người lao động theo quy định của pháp luật.
- Xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ nhà giáo, viên chức có đủ trình độ, nghiệp vụ, năng lực đáp ứng nhu cầu phát triển của Trường.
- Tổ chức đánh giá, xếp loại nhà giáo, đánh giá phân loại chất lượng viên chức và người lao động; thực hiện công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật đối với viên chức theo quy định.
- Xây dựng và quản lý hồ sơ viên chức; phối hợp với phòng Tài chính - Kế toán thực hiện các chế độ, chính sách cho viên chức theo quy định.
- Điều động viên chức, người lao động tham gia thực hiện các nhiệm vụ của nhà trường và các đơn vị ngoài Trường (nếu các đơn vị có đề nghị phối hợp).
- Tổ chức thực hiện công tác Quy chế dân chủ, công tác dân vận trong nhà trường theo quy định của Đảng và Nhà nước.

2. Về công tác chính trị, tư tưởng
- Tổ chức học tập đường lối, chủ trương, chính sách, nghị quyết của Đảng và Nhà nước, tuyên truyền giáo dục chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh cho viên chức, người lao động và HSSV.   
- Phối hợp với các đơn vị, tổ chức đảng, các đoàn thể trong nhà trường nắm bắt tình hình, diễn biến tư tưởng của viên chức, người lao động và HSSV đề xuất với Hiệu trưởng các chủ trương, biện pháp thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng phù hợp với từng giai đoạn.
- Tổ chức sinh hoạt chính trị, giáo dục pháp luật theo chủ trương của Đảng ủy và Lãnh đạo Trường (LĐT); giáo dục truyền thống nhân các ngày kỷ niệm lịch sử và các sự kiện trong năm. Phối hợp tổ chức thông tin, tuyên truyền phục vụ các hoạt động chính trị, nhiệm vụ đào tạo của Trường.
- Phối hợp các tổ chức đoàn thể trong nhà trường tổ chức cho HSSV tham gia các hoạt động chính trị, xã hội, văn nghệ, thể thao, câu lạc bộ,...
- Triển khai công tác giáo dục đạo đức, lối sống; phối hợp các bộ phận chức năng thực hiện công tác an ninh chính trị, trật tự, an toàn trong HSSV, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội.

3. Công tác học sinh, sinh viên
- Thực hiện công tác tổ chức lớp, làm thẻ HSSV và phối hợp với nhà giáo chủ nhiệm theo dõi, đánh giá thái độ học tập, rèn luyện của HSSV; phân loại, xếp loại HSSV cuối mỗi học kỳ, năm học, khoá học; tổ chức thi đua, khen thưởng các tập thể, cá nhân; xử lý kỷ luật đối với HSSV theo quy định.
- Thống kê, tổng hợp dữ liệu, quản lý hồ sơ HSSV, giải quyết các công việc hành chính có liên quan đến HSSV, tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân” cho HSSV đầu năm học, cuối năm học; tổ chức đối thoại định kỳ giữa LĐT với HSSV.
- Phối hợp các bộ phận liên quan tổ chức thực hiện các chế độ chính sách đối với HSSV, học bổng khuyến khích học tập, học phí, trợ cấp xã hội, bảo hiểm, tín dụng đào tạo và các chế độ khác có liên quan.
- Phối hợp các bộ phận chức năng tổ chức tư vấn học tập, pháp lý, tâm lý, xã hội, nghề nghiệp, việc làm cho HSSV, phối hợp với chính quyền địa phương theo dõi HSSV ở ngoại trú.
- Phối hợp tổ chức và quản lý HSSV khi được điều động tham gia các hoạt động bên ngoài Trường.
- Làm nhiệm vụ thường trực Hội đồng thi đua, khen thưởng, kỷ luật HSSV.
- Thực hiện nhiệm vụ khác có liên quan do Hiệu trưởng phân công.

IV. Cơ cấu tổ chức và nhân sự của đơn vị
1. Lãnh đạo đơn vị
   
Untitled 1

Trưởng phòng

ThS Dương Văn Anh Dũng
Tel: 0905.766.136
Email: duongvananhdung@cdkontum.edu.vn

   
ho thi phuong sau pho truong phong tccb

Phó Trưởng phòng

CN Hồ Thị Phương Sáu

Tel: 0373.551.559

Email: giaphucvs@gmail.com


2. Danh sách trích ngang nhà giáo, viên chức thuộc đơn vị  

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây