TV
Eng

Phòng Tài chính - Kế toán


taichinh

I. Thông tin chung
1. Tên đơn vị:
 PHÒNG  TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN
2. Văn phòng: Trụ sở chính, số 14 Ngụy Như Kon Tum, Tổ 3, Phường Ngô Mây, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
3. Điện thoại: 02603869866
4. Email: tckt@cdkontum.edu.vn
II. Vị trí, chức năng 
1. Phòng Tài chính – Kế toán (sau đây gọi tắt là Phòng) là đơn vị chức năng thuộc Trường thực hiện theo quy định của Luật Giáo dục, Luật Giáo dục nghề nghiệp, Luật Ngân sách, Điều lệ trường cao đẳng.
2. Phòng có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác tài chính, kế toán, xây dựng cơ bản, tài sản cố định, công cụ, dụng cụ theo đúng Luật Ngân sách và các quy định của Nhà nước, nhà trường.
III. Nhiệm vụ, quyền hạn
1. Xây dựng kế hoạch.
- Tổng hợp, xây dựng kế hoạch tài chính dài hạn, trung hạn và hàng năm trình các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; giao chỉ tiêu kế hoạch, dự toán ngân sách phục vụ các hoạt động của nhà trường.
- Kiểm tra, giám sát và đánh giá toàn diện việc thực hiện kế hoạch tài chính hàng năm, phát hiện kịp thời các vấn đề nảy sinh báo cáo Hiệu trưởng và đề xuất các giải pháp khắc phục nhằm đảm bảo thực hiện tốt nhất các chỉ tiêu kế hoạch và dự toán kinh phí đề ra.
- Xây dựng các đề án, chương trình, dự án, triển khai thực hiện đúng các quy định hiện hành về quản lý đầu tư xây dựng công trình, theo dõi kiểm tra và quản lý kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản, vốn chương trình mục tiêu quốc gia, bao gồm tất cả các nguồn vốn (vốn ngân sách nhà nước và các nguồn vốn hợp pháp khác).
- Tổng hợp, phân tích số liệu thống kê tài chính định kỳ hàng năm, 5 năm và 10 năm, cung cấp số liệu thống kê, tham mưu Hiệu trưởng kiểm tra và đánh giá kết quả việc thực hiện kế hoạch.
- Triển khai thực hiện thanh quyết toán các chế độ chính sách cho người học và viên chức.
- Công tác thông tin, báo cáo: Thu thập và xử lý thông tin, thực hiện đầy đủ các báo cáo định kỳ tháng, quý, 6 tháng, hàng năm và các báo cáo đột xuất theo yêu cầu của các cơ quan quản lý cấp trên.
2. Công tác tài chính, kế toán
- Xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ, phương án thực hiện chế độ tự chủ về quản lý tài chính; thực hiện thu, chi theo Quy chế chi tiêu nội bộ, chủ động đề xuất chỉnh sửa các nội dung quy định trong Quy chế cho phù hợp với các quy định hiện hành.
- Thực hiện quản lý các nguồn kinh phí hoạt động của nhà trường: Ngân sách nhà nước cấp chi thường xuyên, không thường xuyên, nguồn thu học phí, các khoản liên doanh, liên kết, dịch vụ đào tạo và các khoản dịch vụ khác; nguồn tài trợ, viện trợ,…
- Quản lý các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản, vốn chương trình mục tiêu quốc gia bao gồm: Nguồn vốn ngân sách nhà nước và các nguồn vốn hợp pháp khác và báo cáo quyết toán hoàn thành các dự án đúng thời gian quy định.
- Thực hiện các nghiệp vụ kế toán theo quy định của Luật Kế toán, Luật Ngân sách, Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thực hiện. Cập nhật kịp thời các văn bản ban hành của Nhà nước về công tác tài chính, kế toán nhằm áp dụng thống nhất trong nhà trường.
- Tổng hợp, phân tích, đánh giá hoạt động tài chính, đề xuất phương án và biện pháp nhằm từng bước đổi mới cơ chế quản lý tài chính, nâng cấp, ứng dụng phần mềm kế toán, phần mềm quản lý tài sản tại đơn vị.
- Giám sát, kiểm tra tất cả các nguồn vốn và hoạt động tài chính của các đơn vị có hoạt động tài chính trong Trường.
- Tổng hợp báo cáo quyết toán, báo cáo tài chính hàng năm cho cơ quan tài chính cấp trên và các đơn vị liên quan đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng.
- Thực hiện công khai dự toán, quyết toán ngân sách, công khai tài sản theo quy định hiện hành.
- Lưu giữ chứng từ, sổ sách và tài liệu kế toán theo đúng quy định của Luật Kế toán. Có trách nhiệm chuẩn bị toàn bộ số liệu, tài liệu, làm việc trực tiếp với các đoàn kiểm tra, thanh tra, kiểm toán của cấp trên và các cơ quan chức năng khác.
- Thực hiện nhiệm vụ có liên quan do Hiệu trưởng phân công.

IV. Cơ cấu tổ chức và nhân sự của đơn vị
1. Lãnh đạo đơn vị

le thi hong nga truong phong khtv

Trưởng phòng
 CN Lê Thị Hồng Nga
 Tel: 0389305971
 Email: lethihongnga@cdkontum.edu.vn

   
tuyet

Phó Trưởng phòng
ThS Huỳnh Thị Tuyết
Tel: 0974987799
Email: nhutuyetcdkt@gmail.com

2. Danh sách trích ngang nhà giáo, viên chức trong đơn vị  

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây