TV
Eng

Phòng Quản lý khoa học công nghệ và Hợp tác phát triển


NCKH

I. Thông tin chung
1. Tên đơn vị: PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ HỢP TÁC PHÁT TRIỂN
2. Trụ sở giao dịch: Trụ sở chính, số 14 Ngụy Như Kon Tum, Phường Ngô Mây, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
3. Điện thoại: 02603.864.232
4. Email: qlkhcn-htpt@cdkontum.edu.vn
II. Vị trí, chức năng   
1. Phòng Quản lý khoa học công nghệ và Hợp tác phát triển (sau đây gọi tắt là Phòng) là đơn vị chức năng thuộc Trường, thực hiện theo quy định của Luật Giáo dục, Luật Giáo dục nghề nghiệp, Điều lệ trường cao đẳng.
2. Phòng có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng thực hiện công tác quản lý, phát triển hoạt động khoa học và công nghệ; quản lý hoạt động sản xuất tạo ra sản phẩm, dịch vụ trong nhà trường; thiết lập và duy trì quan hệ hợp tác với các đối tác (trong và ngoài nước) nhằm đẩy mạnh phát triển nhà trường.
III. Nhiệm vụ, quyền hạn
1. Quản lý khoa học và công nghệ
Xây dựng, tổ chức triển khai chiến lược khoa học và công nghệ; tổ chức triển khai, giám sát, đánh giá các hoạt động khoa học và công nghệ của nhà trường và gắn kết các hoạt động khoa học và công nghệ với các hoạt động đào tạo; quản lý, giám sát, đánh giá việc thực hiện hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, dự án do nhà trường quản lý cụ thể như:
- Là đầu mối xây dựng và tổ chức triển khai các chương trình, kế hoạch ngắn hạn, trung hạn và dài hạn, chiến lược khoa học và công nghệ của nhà trường.
- Tham mưu xây dựng, ban hành các văn bản quản lý công tác khoa học và công nghệ, sáng kiến, quy chế hoạt động khoa học và công nghệ, sáng kiến của Trường theo các quy định hiện hành; triển khai, giám sát và đánh giá việc thực hiện các quy chế, quy định, chế độ nghiên cứu khoa học, sáng kiến thống nhất trong toàn Trường.
- Thực hiện các thủ tục để thẩm định, xét duyệt, đánh giá các đề cương nghiên cứu; các báo cáo, đề tài, đề án, dự án khoa học và công nghệ, sáng kiến theo các quy định về tổ chức và quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học, quản lý sáng kiến hiện hành.
- Đầu mối cập nhật và quản lý cơ sở dữ liệu về khoa học và công nghệ, sáng kiến của Trường; quản lý các báo cáo, đề tài, đề án, dự án khoa học và công nghệ, sáng kiến, luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ và các công trình khoa học khác của viên chức trong Trường.
- Chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị tổ chức các hội nghị, hội thảo về khoa học và công nghệ hàng năm, khoa học và công nghệ tuổi trẻ, sinh hoạt khoa học, thông tin khoa học và công nghệ thường kỳ, đột xuất nhằm đáp ứng thông tin về khoa học công nghệ mới; xây dựng và phát hành tài liệu nghiên cứu khoa học, kỷ yếu, nội san, tạp chí khoa học,… của Trường.
- Tổ chức truyền thông thông tin, quản lý việc công bố kết quả khoa học và công nghệ của nhà trường đến các nhà khoa học và các nhà hoạch định chính sách; sử dụng cơ sở dữ liệu nghiên cứu khoa học và ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học vào việc giảng dạy, học tập, nghiên cứu, sản xuất trong và ngoài Trường.
- Theo dõi, giám sát, hỗ trợ các đề tài, dự án khoa học và công nghệ của Trường; thực hiện đăng ký bản quyền sở hữu trí tuệ theo quy định hiện hành; đề xuất khen thưởng thành tích, xử lý kỷ luật các trường hợp vi phạm trong việc thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ.
- Đầu mối tổ chức tập huấn nâng cao năng lực về nghiên cứu khoa học cho nhà giáo, viên chức, học sinh, sinh viên nhà trường; tham gia, giúp việc Hội đồng khoa học và công nghệ của Trường.
- Phối hợp với phòng Tổ chức cán bộ và Công tác HSSV xây dựng và phát triển năng lực nghiên cứu khoa học trong đội ngũ nhà giáo, viên chức nhà trường; phối hợp với phòng Tài chính – Kế toán xây dựng kế hoạch ngân sách cho hoạt động khoa học công nghệ hàng năm của Trường.
2. Hợp tác phát triển
Tham mưu giúp nhà trường thực hiện thành công kế hoạch tổng thể về đối ngoại và hợp tác phát triển với các đối tác trong nước, quốc tế nhằm thực hiện ưu tiên chiến lược về tăng cường chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, cụ thể:
- Là đầu mối xây dựng và tổ chức triển khai các chương trình, kế hoạch ngắn hạn, trung hạn và dài hạn, chiến lược hợp tác phát triển của nhà trường nhằm tạo dựng, duy trì có hiệu quả các mối quan hệ hợp tác trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và các hoạt động khác phục vụ chiến lược của Trường.
- Tham mưu xây dựng, ban hành các văn bản quản lý công tác hợp tác quốc tế, quản lý người nước ngoài làm việc và học tập tại Trường theo các quy định hiện hành; triển khai, giám sát và đánh giá việc thực hiện các qui chế, qui định hợp tác quốc tế thống nhất trong toàn Trường.
- Chủ trì điều phối thực hiện các hoạt động hợp tác phát triển, bao gồm: Đầu mối tìm kiếm, mở rộng quan hệ hợp tác với các tổ chức và cá nhân để thu hút các nguồn lực; đầu mối, phối hợp với các bộ phận và đơn vị chuyên môn trong Trường tham mưu trong đàm phán, ký kết các văn bản làm việc, hợp tác với các đối tác; đầu mối, phối hợp với phòng Tài chính – Kế toán, phòng Tổng hợp – Hành chính và Quản trị tiến hành các thủ tục tiếp nhận viện trợ các dự án quốc tế của Trường; đầu mối quản lý, lưu trữ dữ liệu và thực hiện các báo cáo về các hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế, các dự án và đối tác; trực tiếp quản lý thực hiện các dự án hợp tác quốc tế khi được Hiệu trưởng phân công.
- Quản lý và phối hợp, hỗ trợ các đơn vị thuộc Trường trong các hoạt động hợp tác phát triển như: Tìm kiếm các cơ hội hợp tác, đối tác tiềm năng, các dự án mời thầu, các tổ chức trong và ngoài nước; các hoạt động tìm kiếm nguồn lực, thẩm định, cử sinh viên đi nước ngoài tham quan, trao đổi, học tập cũng như tiếp nhận sinh viên nước ngoài tới trường học tập, trao đổi; hợp tác trong đào tạo, bồi dưỡng và phát triển cán bộ, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ phát triển Trường.
- Thực hiện các thủ tục hỗ trợ tiếp đón đoàn vào hợp tác với Trường và hỗ trợ đoàn của Trường công tác nước ngoài; điều phối và triển khai các khóa trao đổi học sinh, sinh viên, đón tiếp các đoàn cán bộ tham quan trao đổi kinh nghiệm với nhà trường; phối hợp với các đơn vị thuộc Trường trong các thủ tục tiếp nhận và điều phối công tác quản lý sinh viên nước ngoài, chuyên gia quốc tế, đến học tập, làm việc tại Trường dưới sự chỉ đạo của Hiệu trưởng.
- Xây dựng kế hoạch hàng năm để triển khai công tác hỗ trợ đào tạo cho học sinh, sinh viên thuộc khu vực Tam giác phát triển Campuchia – Lào – Việt Nam; quản lý và tổ chức triển khai thực hiện các nội dung của Đề án CLV theo quy định; thực hiện quản lý lưu học sinh bồi dưỡng tiếng Việt tại Trường.
3. Quản lý hoạt động sản xuất tạo ra sản phẩm, dịch vụ trong nhà trường và thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ do Hiệu trưởng phân công.
IV. Cơ cấu tổ chức và nhân sự của đơn vị
1. Lãnh đạo đơn vị
nam
Trưởng phòng
ThS Nguyễn Văn Nam
Tel: 02603.864.232 - 0905.314.155 
Email: nguyenvannam@cdkontum.edu.vn
   
   
hien
Phó Trưởng phòng
ThS Nguyễn Thành Hiền
Tel: 09333361029
Email: nguyenhienktktkt.edu.vn@gmail.com

2. Danh sách trích ngang nhà giáo, viên chức thuộc đơn vị  

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây